چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
5 ستاره

پس برای بروز رسانی خودتان وقت صرف کنید.

ﺩاﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ

مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند۰
روز اول’ ۱۸ درخت برید۰کارفرمایش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد۰
روز بعد با انگی.زه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید۰
روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید۰ به نظرش آمد که ضعیف شده است۰
پیش کارفرمایش رفت،عذر خواست و گفت:
” نمیدانم چرا هر چه بیشتر تلاش من کنم ، درخت کمتری می برم! ”
کارفرمایش پرسید:
” آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟؟ ”
او گفت :
” برای این کار وقت نداشتم ۰ تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم! ”
راز موفقیت در زندگی همین نکته های ظریف است
فکر ، جسم ، روح
باید به روز شوند
پس برای بروز رسانی خودتان وقت صرف کنید.

 • Mixx
 • XING
 • Windows Live
 • Technorati
 • Slashdot
 • Squidoo
 • Posterous
 • Digg
 • Reddit
 • E-Mail
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Yahoo! Bookmarks
 • Twitter
 • Facebook