یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
5 ستاره

کار هر چه می خواهد باشد، تصمیم نهایی با مدیر ارشد است

وقتی که کسب و کاری انجام می دهید، به شرایط تصمیم گیری بسیار زیادی برخورد می کنید.گاهی این تصمیم ها جزئی هستند و گاهی نیز این تصمیم ها حیاتی بوده و می توانند روی تمام سرمایه شرکت اثر بگذارد.
ولی کار هرچه میخواهد باشد، مدیر باید تصمیم نهایی را بگیرد. در طی سالها، با تعداد بسیار زیادی از همکاران کارکرده ام .اما لحظه هایی که بیش از همه احساس تنهایی میکردم، لحظه هایی بوده که باید تصمیم گیری انجام می داده ام. البته همکاران و کارمندان همه نوع اطلاعات و کمک را در اختیار من قرار می دهند . اما به علت مسئولیتهایی که دارم، نمی توانند تصمیم نهایی را برای من بگیرند. دقیقاً به همان علت که نمی توانم آنها را مسئول خودم بدانم . همچنین نمیتوانم آنها را مسئول تصمیم های خودم قرار دهم.تصمیم گیری نه تنها در کسب و تجارت،بلکه در سراسر زندگی اهمیت دارد. زندگی از تصمیم گیری ها تشکیل شده و یک تصمیم غلط می تواند تمام زندگی را نابود کند . گاهی اوقات از خودم می پرسم که آیا اینطور نیست که همه ما تنها به این علت زندگی می کنیم که فرصت مناسبی پیش بیاید و یک تصمیم درست بگیریم که منجر به موفقیت شود.

Neda Yousef Saber Telegram, [08.06.15 23:10] از کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست انتخاب کردم

 • Mixx
 • XING
 • Windows Live
 • Technorati
 • Slashdot
 • Squidoo
 • Posterous
 • Digg
 • Reddit
 • E-Mail
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Yahoo! Bookmarks
 • Twitter
 • Facebook