چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷
5 ستاره

۲۲ قانون بازاریابی

۱:قانون رهبری (اول بودن بهتر از برتر بودن است.)

۲:قانون طبقه (اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید که در آن اول باشید)

۳:قانون ذهن ( وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.)

۴:قانون تصورات (بازاریابی جنگ محصولات نیست،جنگ تصورات است.)

۵:قانون توجه (اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی،داشتن کلمه ای در ذهن مشتریان است.)

۶:قانون انحصار ( دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.)

۷:قانون نردبان (استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.)

۸:قانون مسابقه دو نفره (در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می شود.)

۹:قانون عکس (اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می کند.)

۱۰:قانون تقسیم (در طول زمان مقوله تقسیم،و به دو یا چند مقوله تبدیل می شود.)

۱۱:قانون چشم انداز (آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می شود.)

۱۲:قانون توسعه خط (فشار غیر قابل مقاومتی برای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.)

۱۳:قانون قربانی

۱۴:قانون ویژگی ها (در برابر هر ویژگی،یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.)

۱۵:قانون صداقت (هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد.)

۱۶:قانون حرکت جسورانه (در هر موقعیت،تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند.)

۱۷:قانون غیر قابل پیش بینی بودن (اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.)

۱۸:قانون موفقیت (موفقیت معمولا غرور می آفریند و غرور به شکست می انجامد.)

۱۹:قانون شکست (باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.)

۲۰:قانون سر و صدا (شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می شود.)

۲۱:قانون شدت (برنامه های موفق مبتنی بر مد نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند.)

۲۲:قانون منابع (بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه نمی رسد).
✅Banikhaundaun@ Business & Trading Plan

 • Mixx
 • XING
 • Windows Live
 • Technorati
 • Slashdot
 • Squidoo
 • Posterous
 • Digg
 • Reddit
 • E-Mail
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Yahoo! Bookmarks
 • Twitter
 • Facebook